Sepetim

Sepetiniz boş.

Giriş Yap
Kayıt Ol
444 85 63

I. AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla her biri ayrı veri sorumlusu olan, Anzelha Gıda San. Tic. A.Ş.; Urfa Anzelha Sofrası Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (“Şirket veya Anzelha”) tarafından işlenmektedir. İşbu aydınlatma metni, Şirket’in, KVKK uyarınca, “aydınlatma yükümlülüğü”nü yerine getirmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Aydınlatma Metni, Anzelha tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Anzelha, gerekli olduğu takdirde Aydınlatma Metni’nde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, anzelha.com.tr adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

2. Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları

Şirketimize tarafınızca iletilen veriye göre değişiklik göstermekle beraber başlıca; kimlik, iletişim (e-posta, telefon, adres vb.), müşteri işlem (sipariş bilgisi, dilek/şikayet vb.) verilerinden oluşan kişisel verileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi (bu kapsamda ödeme süreçlerinin yürütülmesi, satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dâhil olmak üzere mali, muhasebe ve finans işlemlerinin yürütülmesi); iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/planlanması/denetimi; mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi; ticari ilişkilerin yönetimi; pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi; talep ve şikayetlerin takibi; ticari ilişkilerin yönetimi; ürün/ hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla ve yalnızca ilgili amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilerle sınırlı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Söz konusu kişisel verileriniz; kişisel veri işleme faaliyetinin “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması”,“kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,“ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerinden birine dayanılarak toplanabilmektedir. Ayrıca açık rızanıza dayalı olarak, Şirket’e ibraz edilen muhtelif belgeler, Şirket'in faaliyetleri kapsamında oluşturulan bilgi ve belgeler, Şirket’e iletilen posta ve e-postalar, çağrı merkezi, Şirket internet sitesi, sosyal medya araçları, Şirket’in hizmet/ürün tedarik ettiği şirketler gibi üçüncü kişiler, kurumsal iletişim hesapları ve cihazları, Şirket bilişim sistemleri ve cihazları, güvenlik kameraları kanallarıyla toplanmaktadır.  


4. Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’dan kaynaklanan veri sahibi haklarınız ilgili Kanun’un 11. Maddesinde sayılmış olup şunlardır:“Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.” 


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle yapacağınız başvurularınızı;

Islak imzalı olarak şahsen ulaştırabilir veya Noter kanalıyla posta adresimize gönderebilir,

Kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletebilirsiniz. 

Anzelha Gıda San. Tic. A.Ş. için:

Posta adresimiz: Bağlıca Mah. Etimesgut Bulvarı I Blok 6/1 Etimesgut/ANKARA

KEP adresimiz: anzelha@hs01.kep.tr

E-posta adresimiz: bilgi@anzelha.com.tr


Urfa Anzelha Sofrası Gıda San. Tic. Ltd. Şti. için:

Posta adresimiz: Yenibatı Mah. 2416. Cad. No: 76/1 Yenimahalle/ANKARA

KEP adresimiz: urfaanzelha@hs01.kep.tr

E-posta adresimiz: bilgi@anzelha.com.tr


Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.


5. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi ve İmhası

Kişisel veriler, Şirket tarafından, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu olmak üzere, diğer ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta öngörülen sürelere riayet edilerek saklanmaktadır. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. Kanunlarda ve sair mevzuatta öngörülen bir saklama süresi bulunmuyorsa, kişisel veriler, Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak, o kişisel veriyi işleme amacının gerçekleşmesi için gereken süre kadar saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun’un 7. maddesinin 1. fıkrasına göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca Şirket olarak verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir. 


Şirketimiz, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekte ve kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli olan önlemleri almaktadır.

Aydınlatma Metni Üyelik Sözleşmesi Gizlilik Politikası